T4 – fjärde året på Teknikprogrammet

Nordenbergsskolan är en av 20 skolor i landet som av Skolverket beviljats det fjärde året på Teknikprogrammet inom inriktningen Design och produktutveckling. Nordenbergsskolan kommer erbjuda 10 platser om året på T4.

Elevens behörighet
Idag är elever behöriga att söka det fjärde året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det är nu också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs ovan.

En elev som vill söka till det fjärde året  gör det till sin hemkommun. Om den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än elevens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.

Om utbildningen
Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Alla elever kommer att läsa kursen Gymnasieingenjören i praktiken och utföra ett examensarbete. Minst 10 veckors apl ingår i det fjärde året.

Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas efter tid, men projektledare, produktionstekniker, designer eller kanske arbetsledare är några av de jobb som kan var aktuella.

Samarbete mellan skola och näringsliv
Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv. Den  ska ge eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd ska kopplas till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet.

Mål för examensarbetet
Examensarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda tekniska utgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Examensarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven visar ingenjörsmässiga färdigheter genom att definiera och formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett arbete inom vald teknisk branschspecifik profil och reflektera kring arbetsprocessen.

Examensarbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Arbetet ska även presenteras muntligt.

Källa: Skolverket

Relaterade nyheter