Elevhälsan på Nordenbergsskolan

Elevhälsans uppdrag
Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsans uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Vid behov kan man anlita elevhälsan för enklare sjukvårdsinsatser. Enligt skollagen skall alla elever i gymnasieskolan erbjudas ett hälsosamtal hos skolhälsovården i åk. 1. Detta hälsobesök bör innehålla ett strukturerat samtal och viss screening undersökning. Elevens livsstil står i fokus. Samtal om kost, motion och livsstil, där rökning och alkohol som är en viktig orsak till ungdomars ohälsa står i fokus.

Rektorer
Rektor är ansvarig för skolans verksamhet. Nordenbergsskolan består av tre skolenheter med varsin rektor, alla tre ingår i elevvårdsgruppen. Rektor ska fatta beslut om exempelvis åtgärdsprogram.

Skolsköterska
Helén Wåhlin
Telefon: 0454 – 93274
Mobil: 072 – 1790282
Sjukanmälan: 0454 – 93236
helen.wahlin@olofstrom.se

Du elev eller förälder är välkommen att söka upp mig, Helén Wåhlin skolsköterska, om du/ni behöver rådgivning i medicinska och psykosomatiska frågor. Mitt uppdrag i skolan är att skapa en så positiv lärsituation som möjligt för eleverna. Helheten för eleverna är viktig. Jag arbetar med stark sekretess.

Jag har en facebook-sida: Skolsköterskan Nordenbergsskolan. Här kan du läsa aktuella meddelande, få lite egenvårdsråd och lämna meddelanden. Det går även bra att sjukanmäla sig via meddelanden. Det är enbart jag skolsköterskan som tar del av dessa meddelanden.

Skolläkare
Per Zetterlund, tider efter bokning som görs av skolsköterska.
Besökstider: måndag – fredag
Skolsköterska
Arbetstid: 7.30-16.00
Telefontid: 7.30-8.15
Öppen mottagning: 10.30-12.00
Övrig tid bokas.

Skolläkaren finns till hands för undersökning av elevers medicinska status och ställer eventuella diagnoser, samt kan förskriva medicin i första hand i skolrelaterade frågor. Skolläkaren finns på skolan en dag i månaden och tid bokas genom skolsköterska.

Skolpsykolog
Skolpsykolog deltar vid vissa tillfällen i elevvårdsgruppen och är tillgänglig för olika insatser, i första hand konsultation.

Kurator
Kuratorns viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för elever på skolan. Detta sker bland annat genom medverkan vid utarbetande av arbetsplaner, föräldrasamverkan och förebyggande arbete mot mobbing. En stor del av kuratorns uppgifter handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper/klasser, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal.

Tystnadsplikt
Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att hon/han inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen att föra uppgifterna vidare till t ex lärare eller andra myndigheter.
Tystnadsplikten bryts också genom en så kallad anmälningsplikt till socialtjänsten om ett barn kan misstänkas fara illa på något sätt. Denna anmälningsplikt gäller även övrig personal på skolan.

Specialpedagoger
Specialpedagogerna på Nordenbergsskolan verkar för att elever i svårigheter ska få det stöd de behöver på individ-, grupp- och organisationsnivå så att de utifrån sina förutsättningar kan delta och utvecklas i verksamheten.

  • Vi är en kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor.
  • Vi arbetar med skolutveckling mot en inkluderande skola.
  • Vi gör fördjupad pedagogiskt utredning.
  • Vi genomför/deltar i genomförandet av screeningtest i åk 1 och sammanställer resultaten.

Nordenbergsskolans elevvårdsgrupp (EHT) träffas varje vecka
Nordenbergsskolans elevvårdsgrupp består av specialpedagoger, skolsköterska, kurator, rektor, studie- och yrkesvägledare och samarbetar med skolpsykolog, socialtjänst och polis.

Utdrag från Skollag (2010:800) 2 kapitel om Elevhälsa
Elevhälsans omfattning
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.